Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej organizowana jest już od 40 lat. Zapraszamy do udziału w 41 edycji, którą przygotowujemy zgodnie z wieloletnią tradycją i oczekiwaniami jej Uczestników. Historia NSOŚ jest bogata w wydarzenia naukowe, nowe idee i pomysły oraz ich realizacje, a także we współpracę naukowców i przedsiębiorców. Pieczołowicie prowadzona kronika oddaje nadzwyczajną atmosferę naszego przedsięwzięcia i tworzy zapis osobowości jej uczestników oraz znaczenia ich dzieł.

 

Od jakości procesów ubytkowego, plastycznego i przyrostowego wytwarzania elementów maszyn, urządzeń, aparatury pomiarowej, sprzętu elektronicznego, samochodów i niezliczonej liczby przedmiotów, zależy rozwój materialnego otoczenia człowieka oraz poziom cywilizacji.

Struktura geometryczna powierzchni ma znaczny wpływ między innymi na procesy tarcia i zużycia skojarzonych powierzchni, współpracujących tocznie i ślizgowo, na odkształcenia i sztywność stykową, koncentrację naprężeń i wytrzymałość zmęczeniową, odporność na oddziaływanie korozyjne, na tłumienie drgań, szczelność połączeń, rezystancję stykową, stykowe przewodnictwo ciepła, właściwości magnetyczne, zjawiska odbicia, pochłaniania i przenikania fal (świetlnych, elektromagnetycznych itp.), procesy nanoszenia, przyczepność i wytrzymałość powłok uszlachetniających, właściwości aero- i hydrodynamiczne oraz na subiektywne wrażenia dotyczące wyglądu, a także na preferencje nabywców określonych produktów.

Maleje liczba firm, o wartości których decydują kapitał i zasoby materialne. Coraz więcej jest firm, które sukces rynkowy zawdzięczają bezcennym wartościom niematerialnym, a w szczególności zasobom w postaci patentów, zgromadzonej wiedzy, wzorów użytkowych, znaków firmowych i opanowanych technologii, a także unikatowemu wyposażeniu i zaplanowanym inwestycjom.

Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej może się szczycić realizacją swojej misji i wynikami czterdziestu lat aktywności jej Uczestników.

Powstała z inicjatywy środowisk naukowych, zapoczątkowana na pierwszym spotkaniu w Politechnice Wrocławskiej, z udziałem Profesora Władysława Chowańca, kierowana następnie przez Profesora Henryka Żebrowskiego, później inspirowana przez Profesora Kazimierza Oczosia, rozwijała się, doskonaliła i szybko stała się forum wymiany najnowszych odkryć naukowych, wiedzy o nowych narzędziach i metodach obróbki, nowych zastosowaniach i nowych projektach. Jest też miejscem do dyskusji doktorantów i habilitantów z profesorami, którzy mogą być recenzentami ich dorobku. Wiele nowych pomysłów na projekty badawcze tam powstaje i zyskuje poparcie oraz pomocne współdziałanie. Multiplikują się efekty wymiany doświadczeń i optymalizują przedsięwzięcia naukowe.

Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej jest już starsza od wielu uczestników. Ma doświadczenie wynikające z dojrzałości i zachowuje ducha młodości. Zaprasza wszystkich, którzy chcą korzystać z jej walorów, wzajemnie z wiedzy i mądrości uczestników.

Organizatorzy, zapraszając do udziału w kolejnej XLI Naukowej Szkole Obróbki Ściernej, zaplanowali wiele inicjatyw ważnych dla naszych środowisk naukowych i będą starać się, aby wszyscy uczestnicy mogli stwierdzić, że wypełniły się ich oczekiwania, że warto było opublikować własne prace i wysłuchać osiągnięć innych.

 prof. dr hab. inż. dr h. c. mult. Wojciech Kacalak

 

Organizatorzy konferencji:

 

Partnerzy konferencji: